සම්බන්ධය

ඔබේ නම (අවශ්‍ය)

ඔබේ ඊ මේල් (අවශ්‍ය)

විෂයය

ඔබේ පණිවිඩය

මා පිළිබඳව…

විජයසේන ගංගොඩගේ

රේකි ජින් කෙයි ඩො විශේෂඥ
විශ්‍රාමලත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක
ශ්‍රි ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය – පළමු පන්තියමීළඟ රේකි පුහුණු පන්ති පැවැත්වීම

ජුනි මස දෙවෙනි සති අන්තය වන 13 සහ 14 දෙදින.

ජුලි මස දෙවෙනි සති අන්තය වන 11 සහ 12 දෙදින.

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් 70කට අධික ප්‍රමාණයක් පළමු පෙළ හදාරා රේකී ශිල්පීන් ලෙස ප්‍රතිකාර කිරීමට එක්වී ඇත.

2005/12/19 දින ඩේලි න්ව්ස්(Daily News) හි පල වූ පුවත